Autorzy badania zapytali respondentów o czynniki, które prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Na stres w życiu codziennym wskazało aż 79 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się inflacja - na nią wskazało 76 proc. badanych.

72 proc. jest zdania, że negatywnie na zdrowie psychiczne wpływają uzależnienia od alkoholu i innych używek. Również 72 proc. wini za zły stan psychiczny Polaków niedostępność lekarzy specjalistów od zdrowia psychicznego.

69 proc. ankietowanych wskazało na problemy ze snem jako źródło pogorszenia stanu zdrowia psychicznego a 66 proc. - na niedopasowanie rynku pracy do potrzeb coraz starszych pracowników.

65 proc. uważa, że negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ma niewystarczająca aktywność fizyczna Polaków a 64 proc. - że przyczynia się do tego zanik więzi społecznych spowodowany mniejszą liczbą kontaktów w okresie pandemii.

Część badanych (60 proc.) wskazało na obawy wywołane konfliktami zbrojnymi np. w Ukrainie czy Izraelu, a 51 proc. upatruje źródła problemów psychicznych w zanieczyszczeniu powietrza.

Badanie CAWI zostało zrealizowane przez firmę Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden wśród 869 dorosłych Polaków.