W Duchowym Kole Kultury niewielka rozmiarem, ale cenna merytorycznie, książka z cyklu "Pszenica i kąkol". Po cudach, objawieniach prywatnych, Biblii po katolicku pora na "Apologię" ks. prof. Przemysława Artemiuka - teologa fundamentalnego, kierownika Katedry Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .