Radio Kraków

Polityka Prywatności Radia Kraków

Radio Kraków informuje, iż od dnia 25 maja 2018 roku została wprowadzona nowa polityka prywatności i zabezpieczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Na naszej stronie internetowej www.radiokrakow.pl (dalej jako „Portal”) zbierane są przez Radio Kraków dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami).

Portal pozwala na utrzymanie anonimowości użytkownika podczas korzystania z serwisu. Radio Kraków korzysta także z technologii związanych z plikami cookies - w celu tworzenia statystyk oglądalności Portalu, tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ponadto istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera.

Portal zawiera lub będzie zawierał serwisy (np. forum, Od Was), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Radio Kraków nie ujawnia zestawień danych osobom trzecim, nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG jak również nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

 

Monitoring

Budynek Radia Kraków, podworzec oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynku, na którym urządzony jest parking oraz zjazd do garażu podziemnego są objęte monitoringiem wizyjnym, który umożliwia nam rejestrowanie obrazów w postaci sylwetki, wizerunku osób, numerów tablic rejestracyjnych, marki pojazdu. Nagrania z monitoringu usuwane są przez nas automatycznie po 30 dniach od daty ich pozyskania, chyba że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład organ ścigania może poprosić nas o zatrzymanie nagrań przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku. Jeśli korzystasz z naszych usług parkingowych, możemy zbierać dane dotyczące numeru rejestracyjnego samochodu.

 

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

 

Niniejsza polityka ma na celu zapoznanie osoby korzystające z Portalu Radia Kraków oraz słuchaczy Radia Kraków ze szczegółami stosowanych przez Radio Kraków technologii oraz z przepisami o ochronie danych osobowych, obowiązujących od dnia 25 maja 2018 roku, z zastrzeżeniem, wyłączeń dotyczących działalności dziennikarskiej polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.).

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi Portalu Radia Kraków.

 

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to (stosownie do definicji z RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisów Portalu Radia Kraków, jak również w przypadku kontaktu przez Państwa z osobami prowadzącymi poszczególne audycje czy bloki radiowe (tj. w przypadku tzw. „kontaktu z anteną”) takimi danymi mogą być adres e-mail, adres IP, jak również numer telefonu, w przypadku konkursów lub licytacji imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu z innymi danymi), w niektórych przypadkach adres zamieszkania lub korespondencyjny (np. w celu doręczenia nagrody). Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania wskazanymi poniżej, na zasadach obowiązujących w Radiu Kraków [rekomendowanymi przez Związek Pracodawców Mediów Publicznych (ZPMP)], w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi w Radiu Kraków) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, regulamin konkursu, regulamin licytacji).

 

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO zawiera szereg takich podstaw prawnych, a w przypadkach korzystania z Portalu Radia Kraków, jak również w trakcie „kontaktu z anteną” Radia Kraków, co do zasady znajdą zastosowanie trzy z nich:

 

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)

Z wyłączeniem działalności dziennikarskiej zgoda jest potrzebna w każdym przypadku kontaktu z Radiem Kraków, w szczególności „kontaktu z anteną”, przekazania danych w korespondencji e-mail (np. w celu zainteresowania dziennikarzy Radia Kraków daną sprawą), wzięcia udziału w sondzie, konkursie, itd.), w sytuacji wypełnienia formularza internetowego, skierowania prośby do Radia Kraków w sprawach dotyczących danego programu, czy w sprawach administracyjnych, zgłoszenia zastrzeżenia lub reklamacji. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, zgoda może zostać cofnięta ograniczona, zmodyfikowana, można także skierować żądanie „zapomnienia” przez Radio Kraków własnych danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonej zgody. Ponadto mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora, jednakże nie dotyczą działalności dziennikarskiej polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.). W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 Rozporządzenia.

Zawarcie umowy / przystąpienie do konkursu / skorzystanie z usług Radia Kraków (niezbędność w celu wykonania zobowiązania) – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Umowa, rozumiana jako zgodne oświadczenia dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, ale także w wielu przypadkach złożenie oświadczenia na podstawie regulaminu danej usługi lub konkursu, do której/którego mogą Państwo przystąpić – stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia Umowy, przystąpienia do konkursu, skorzystania z usług - Radio Kraków jest upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, konkursu, realizacji usług.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego) – art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f Rozporządzenia.

Powyższa podstawa przetwarzania danych osobowych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na uzasadnione potrzeby Radia Kraków jako administratora danych, takich jak bezpieczeństwo, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszenie usług. W przypadku stron trzecich są to uprawnienia organów państwowych na podstawie stosownych przepisów prawa do pozyskania stosownej informacji.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Radio Kraków (lub inny podmiot przetwarzający dane) jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej, z zastrzeżeniem działalności dziennikarskiej. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę (chyba, że przy udzieleniu zgody wskazany został termin jej ważności lub zaistnieje inna podstawa prawna); w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania lub czas zdefiniowany w umowie/regulaminie, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w celu wykonania obowiązku prawnego – do czasu wykonania tego obowiązku, lub przez czas z obowiązku wynikający.

 

Sposoby zabezpieczania danych osobowych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

 

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez YouTube: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000049387, NIP 675-02-00-083 – zwana jako „Administrator Danych Osobowych”.

Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: [email protected]

 

Inspektor Ochrony Danych – Aleksandra Baranowska

 

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię