Ranking Gmin Małopolski jest przedsięwzięciem realizowanym od 2010 roku. Jego celem jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa małopolskiego w sferze gospodarczej i społecznej, na podstawie danych pozyskanych przez system statystyki publicznej oraz źródeł zewnętrznych. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Narzędziem oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy, wyliczony w oparciu o 17 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020-2022.
 4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem
  w 2022 roku.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi
  na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin
  na 1 mieszkańca w latach 2020-2022.
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
  w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w %.
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca
  w 2022 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022  r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.
 17. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w 2022 r.

W tym roku w ramach Rankingu Gmin Małopolski 2023 współpracują z nami:

- w ramach patronatu honorowego: Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,

- Partnerzy biznesowi: Bank Gospodarstwa Krajowego, ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

- w ramach patronatu medialnego: Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie, RADIO KRAKÓW S.A., Gazeta Samorządu i Administracji, Głos24 Portal Informacyjny.